คีย์ลัดบน Google Chrome

คีย์ลัดบน Google Chrome

วันนี้ผมจึงรวบรวม “คีย์ลัด” หรือ keyboard shortcuts ที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันมาฝากกันครับ

1.Ctrl + T เปิดแท็บใหม่

2.Ctrl + Shift + T เปิดแท็บล่าสุดที่ปิดไป

3.Ctrl + คลิกลิ้ง เปิดลิ้งที่คลิกในแท็บใหม่

4.Ctrl + W หรือ Ctrl + F4 ปิดแท็บปัจจุบัน

5.Alt + F4 ปิดหน้าต่าง

6.F5 หรือ Ctrl + R โหลดหน้านั้นใหม่หรือ refresh

7.F11 เปิดโหมดเต็มหน้าจอ

8.Ctrl + F หรือ F3 ค้นหาหรือ search คำที่อยู่ในหน้า

9.Ctrl + J เปิดหน้า Download

10.Shift + หมุนเม้าส์ ถ้าหมุนเม้าส์ปกติมันก็จะขึ้นลง แต่ถ้ากด shift ค้างจะเลื่อนซ้ายขวา

11.Ctrl + หมุนเม้าส์ หรือ Ctrl +/- ซูมเข้าซุมออก

12.Ctrl + 0 ย้อนระดับการซุมมาที่ 100%

13.Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab หรือ Ctrl + PgDn/PgUp เปลี่ยนแท็บไปขวาหรือซ้าย

14.Ctrl + 1 ถึง 8 เปลี่ยนแท็บตามลำดับที่กด เช่น Ctrl + 2 ก็คือไปที่แท็บที่สอง

15.Ctrl + 9 เลื่อนไปแท็บสุดท้าย

16.Ctrl + Shift + O เปิด Bookmarks Manager

17.Ctrl + Shift + J หรือ F12 เปิด Developer Tools

18.Shift + F5 หรือ Ctrl + Shift + R refresh แบบโหลด cache ใหม่ด้วย

19.Ctrl + Shift + N เปิดแท็บใหม่แบบ Incognito mode